Nawigacja

Technik agrobiznesu

Symbol cyfrowy zawodu: 331402

Technik agrobiznesu projektuje, organizuje i prowadzi działalność gospodarczą w agrobiznesie, stosuje przepisy formalno – prawne przy uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej, opracowuje i stosuje efektywne strategie marketingowe, prowadzi rachunkowość w małych firmach agrobiznesu, organizuje pracę małych zespołów pracowniczych itd. Może podjąć pracę w: przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, obsłudze ruchu turystycznego, marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych, usługach technicznych, finansowych i bankowych rynku rolnego oraz weterynaryjnego, urzędach administracji samorządowej. Technik agrobiznesu może również prowadzić własne przedsiębiorstwo agroturystyczne lub rolne o dowolnej wielkości oraz prowadzić inną działalność gospodarczą.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;

2) obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

3) organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;

4) prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;

5) prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Podejmowanie zadań zawodowych możliwe jest po osiągnięciu efektów kształcenia w obszarach:

- wspólne dla wszystkich zawodów (bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy ukierunkowany zawodowo, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów) 

- wspólnych dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska,

- właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik agrobiznesu.

Kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu:

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

340 godz.

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

650 godz.

 

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria