• Technik agrobiznesu

   • Symbol cyfrowy zawodu: 331402

    Technik agrobiznesu projektuje, organizuje i prowadzi działalność gospodarczą w agrobiznesie, stosuje przepisy formalno – prawne przy uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej, opracowuje i stosuje efektywne strategie marketingowe, prowadzi rachunkowość w małych firmach agrobiznesu, organizuje pracę małych zespołów pracowniczych itd. Może podjąć pracę w: przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, obsłudze ruchu turystycznego, marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych, usługach technicznych, finansowych i bankowych rynku rolnego oraz weterynaryjnego, urzędach administracji samorządowej. Technik agrobiznesu może również prowadzić własne przedsiębiorstwo agroturystyczne lub rolne o dowolnej wielkości oraz prowadzić inną działalność gospodarczą.

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

    1) organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;

    2) obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

    3) organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;

    4) prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;

    5) prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

    Podejmowanie zadań zawodowych możliwe jest po osiągnięciu efektów kształcenia w obszarach:

    - wspólne dla wszystkich zawodów (bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy ukierunkowany zawodowo, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów) 

    - wspólnych dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska,

    - właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik agrobiznesu.

    Kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu:

    R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

    R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

    Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

    Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

    340 godz.

    R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

    650 godz.

     

    Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji:

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie