Nawigacja

Elżbieta Rozmus-Maciąg

mail e-mail: elzbieta.rozmus@zswerynia.pl

Godziny pracy:

poniedziałek–piątek

7:30–15:30

 

Numer telefonu:

17 227 14 41, 17 227 13 32


Dane kontaktowe
 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły przynoszą do sekretariatu:

 1. Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie: nazwisko, imię, data urodzenia, adres zamieszkania).
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 3. Kartę zdrowia ucznia i kartę szczepień.
 4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań  zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.
 5. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 6. Podanie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do technikum lub szkoły branżowej I stopnia Wniosek.
 7. Orzeczenie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli kandydat posiada).

Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej

 

W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń powinien wystąpić do Dyrektora Zespołu z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu 

 1. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie ucznia (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz dowód opłaty.

 2. Oplata za wydanie duplikatu wynosi 9 zł.

 3. Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy:   

  Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, Bank Pekao SA 
  nr rachunku:    97 1240 2627 1111 0010 8530 8823

  z tytułem wpłaty: Duplikat legitymacji 

 4. Za ten przelew w Podkarpackim Banku Spółdzielczym nie sa pobierane opłaty. 

 5. Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej - do 7 dni. 

  Wniosek duplikat legitymacji


Zasady wydawania duplikatu świadectwa szkolnego
 

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa szkolnego uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:

                      - rodzaju świadectwa (promocyjne, ukończenia, dojrzałości),

                - rok ukończenia szkoły, klasy

     2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty.

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2006 r. nr 225, poz 1635 z póź. zm.)

     4. Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy:

 

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, Bank Pekao SA

nr rachunku : 97 1240 2627 1111 0010 8530 8823

z tytułem wpłaty: Duplikat świadectwa

 5. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.

     6. Termin wykonania duplikatu: do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 7. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające  pisemne upoważnienie - za potwierdzeniem odbioru.


Wniosek duplikat świadectwa

Autor: I.Pogoda
2.09.2019


Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria