Nawigacja

Technik ochrony środowiska

Technik ochrony środowiska w szczególności: określa aktualny stan zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności człowieka; przeprowadza proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska, oznacza parametry zanieczyszczenia wody, powietrza, poziomu hałasu i stopnia zanieczyszczenia gleby; określa zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów; wykonuje pomiary poziomu hałasu i drgań mechanicznych; bada i kontroluje emisję i imisję zanieczyszczeń;   sporządza bilanse wodno-ściekowe, zanieczyszczeń odprowadzanych z gazami odlotowym ido atmosfery oraz zanieczyszczeń odprowadzanych z odpadami; posługuje się aparaturą pomiarową oraz urządzeniami stosowanymi w ochronie środowiska; posługuje się dokumentacją techniczną; przygotowuje mapy oraz schematy technologiczne; współpracuje w przygotowaniu planów zagospodarowania przestrzennego terenu uwzględniając zasoby przyrody; posługuje się aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska; stosuje procedury oceny oddziaływania inwestycji szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego; podejmuje działania w sytuacji wystąpienia zagrożeń ekologicznych; współpracuje z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska; przygotowuje propozycje zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym; prowadzi kampanię na rzecz poprawy stanu środowiska, w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej i segregacji odpadów komunalnych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. badanie stanu środowiska;
 2. monitorowanie poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby;
 3. sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby;
 4. planowanie i prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami;
 5. planowanie i realizacja działań na rzecz ochrony środowiska.

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik ochrony środowiska:

-        efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów,

-        efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska,

-        efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie R.7. Ocena stanu środowiska,

-        efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną  środowiska.

Kwalifikacje w zawodzie technik ochrony środowiska:

R.7. Ocena stanu środowiska

R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

 

 

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria